StopCorona

Bracelets sold

Donations

Raised money

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Stichting Strongertogether
, Nijverheidsweg 6, 5492NK Sint-Oedenrode

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze donateurs.

  2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “donateur” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan (donatie). Met name wordt onder “donateur” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en/of diensten worden geleverd.

  3. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “donateur” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan (donatie). Met name wordt onder “donateur” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en/of diensten worden geleverd.

  4. Indien ook de donateur naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de donateur niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de donateur niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de donateur doet aan het voorgaande niet af.

  5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 2. Offertes
  1. Al onze offertes en/of prijsuitingen via folders of websites dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële donateurs tot het doen van een aanbod.
  2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit – met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen, voorgestelde oplossingen en/of ontwikkelde concepten en bescheiden die op onze offertes en ons intellectuele eigendom betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
  3. Voor zover de donateur enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet donateur dit op eigen risico.
 3. Totstandkoming overeenkomsten

  1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging (digitaal) verzenden
  2. De donateur is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden na het geven van de order.
  3. De door ons aan de donateur verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen.
  4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Prijzen en zekerheid
  1. Onze prijzen zijn inclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, en inclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.
  2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

 5. Levertijd, transport en transportrisico
  1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn.
  2. Leveringen geschieden per post echter uit- en inklaring (buitenlandse kopers) wordt door ons niet verzorgd en is indien van toepassing voor rekening van de koper.

  3. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
  4. De donatuer is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de donateur overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de donateur, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
 6. Reclames, retourneren en aansprakelijkheid
  1. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen of verleende diensten (donaties), dienen binnen 14 dagen na ontvangst van goederen, schriftelijk bij Stichting StrongerTogether zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben of eventuele retourzending van het product.
  2. Retourzendingen dienen conform de retourvoorwaarden te zijn aangemeld. Retourzendingen die onvoldoende gefrankeerd of onvoldoende verpakt zijn, zullen door Stichting StrongerTogether worden geweigerd. Alle retourzendingen van donateur geschieden voor zijn risico en rekening.

  3. Stichting Strongertogether is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, derving van inkomsten of verminderde opbrengst, en kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of weer op gang brengen van een bedrijf, evenement of activiteit die het gevolg is van het niet compleet, niet correct of niet op tijd leveren van goederen, diensten of bewerkingen.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de donateur jegens ons (garantie-) aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
  2. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
  3. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe – of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstand schade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
  4. De donateur is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.
 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

  1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is.
  2. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de donateur niet toegestaan de zaken aan derden te verkopen. Alsdan is de donateur gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen zodat de donatie kan worden afgedragen.

 9. Betalingen
  1. Betaling dient te geschieden in Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening.
  2. Indien de donateur niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de donateur, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de donateur op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

 10. Overmacht
  1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de donateur ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 11. Geschillenbeslechting
  1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

   Bij Online verkoop
 12. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de donateur gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  2. Donateur: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Sichting StrongerTogether
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de donatuer of stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de donateur om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Stichting; de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan donateurs aanbiedt;
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de stichting georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat donateur en stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;
 13. Identiteit van de ondernemer
  Naam ondernemer: Stichting StrongerTogether

  Vestigings- & bezoekadres:
  Nijverheidsweg 6
  5492 NK Sint-Oedenrode
  E-mail adres: info@stopcorna.global
  KvK-nummer: 77717376

 14. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de stichting en op elke tot standgekomen overeenkomst op afstand tussen stichting en donateur.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de donateur beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de stichting zijn in te zien en zij op verzoek van de donateur zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de donateur ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de donateur op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de donateur langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

  5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 15. Het aanbod
  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/ofdiensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de donateur mogelijk te maken. Als de stichting gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de stichting niet.
  2. De vermelde prijzen zijn incl. BTW en excl. verzendkosten, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 16. De overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de donateur van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de donateur het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de stichting onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de donateur elektronisch kan betalen, zal de stichting daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 17. Herroepingsrecht
  Bij levering van producten:
  1. Bij de aankoop van producten heeft de donateur de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de donateur.

  2. Tijdens de bedenktijd zal de donateur zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de stichting retourneren, conform de door de stichting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de klant na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de stichting heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 18. Kosten in geval van herroeping
  1. Indien de donateur gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  2. Indien de donateur een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 19. Prijzen en zekerheid

  1. Onze prijzen zijn inclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, inclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten. Echter exclusief eventuele in-, en export heffingen.

  2. De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van
totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

 20. Conformiteit en garantie
  1. De stichting staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 21. Levering en uitvoering

  1. De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de donateur aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de stichting geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de donateur hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De donateur heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de stichting het bedrag dat de donateur betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij donateur vanaf het moment dat de goederen zijn overgedragen aan de transporteur, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 22. Betaling
  1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de donateur verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de donateur de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. De donateur heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de donateur heeft de stichting behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de donateur kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 23. Klachtenregeling
  1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stichting, nadat de donateur de gebreken heeft geconstateerd
  2. Bij de stichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de stichting binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de donateur een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 24. Geschillenbeslechting
  1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met / voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.